Joomla Free Template by FatCow Hosting

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 577413-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Kielcach, ul. Jagiellońska 90
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, krajowy numer identyfikacyjny 29267372900000, ul. ul. Jagiellońska  90 , 25734   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 367 61 83, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 41 367 69 32.
  Adres strony internetowej (URL): www.zsp-1kielce.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.zsp-1kielce.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zsp-1kielce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Kielcach, ul. Jagiellońska 90
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku hali sportowej z zapleczem, budowa łącznika między budynkami, budowa muru oporowego, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej i 57 stanowisk postojowych. Budynek hali sportowej wraz z zapleczem będzie wybudowany przy istniejącym budynku hali sportowej i połączony funkcjonalnie z istniejącym na działce zespołem budynków dydaktycznych. Powierzchnia użytkowa budynku – 1 949,60 m2,powierzchnia zabudowy - 1 987,90 m2, długość budynku – 83,06 m, szerokość budynku– 45,40 m,wysokość budynku- 12,45 m, kubatura – 18 090,00 m3. Ławy i stopy fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro. Ściany fundamentowe gr. 24 cm z bloczków betonowych i żelbetowe. Ściany nośne i osłonowe nadziemia gr. 24 cm żelbetowe wylewane na mokro i murowane z bloczków betonowych. Ściany działowe gr. 12 cm murowane z bloczków silikatowych. Stropy, słupy, belki żelbetowe wylewane na mokro. Ściany zewnętrzne – płyty z laminatu HPL.; ściany wewnętrzne - tynk gipsowy. Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: - wod. – kan.: budynek będzie zasilany w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku szkoły, ścieki bytowo – sanitarne zostaną odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą istniejących przyłączy, które zostaną poddane przebudowie, - wodociągową wody ppoż., - instalację gazu, - instalację c.o., - instalację odprowadzenia wody deszczowej – ścieki deszczowe zostaną odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, - wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, - napowietrzania, - elektryczną, - okablowania strukturalnego.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11000000,00
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  14   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 3 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca powinien przedstawić dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie (remoncie) obiektu użyteczności publicznej. 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: a) konstrukcyjno- budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , która będzie pełnić funkcję kierownika robót.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 300 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

20,00

Doświadczenie kierownika budowy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa § 62 wzoru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

 

 

Link do wszystkich dokumentów oraz załączników - kliknij

 

 

 

 

Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017/2018

Ogłoszenie nr 611694-N-2017 z dnia 2017-11-06 r. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, krajowy numer identyfikacyjny 29267372900000, ul. ul. Jagiellońska  90 , 25734   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 367 61 83, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 41 367 69 32. 
  Adres strony internetowej (URL): www.zsp1-kielce.pl 
  Adres profilu nabywcy: 
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://www.zsp1-kielce.pl/index.php/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://www.zsp1-kielce.pl/index.php/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w formie pisemnej 
Adres: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul Jagiellońska 90 25-734 Kielce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach 
Numer referencyjny: 1/PN/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w Załączniku Nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach 
II.5) Główny kod CPV: 15800000-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

01242000-5

15100000-9

15112000-6

15500000-3

15810000-9

15331000-8

15200000-0

15330000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – Załącznik Nr 2 do SIWZ. oraz Formularz cenowy załącznik 1 a – 1 h Wykonawcy składający ofertę cenową na Część Nr 1– Artykuły ogólnospożywcze , Część 5 – Nabiał, Część Nr 7- Mrożonki szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta oraz inne cechy pozwalające na identyfikację przedmiotu zamówienia. Powyższy zapis nie dotyczy Wykonawców składających oferty cenowe na Części Nr: 2,3, 4, 6, 8, 9!! 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z zapisami określonymi SIWZ 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-14, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz

Informacja dla wykonawców nr 1 - pobierz

Załącznik nr 1a - pobierz

Załącznik nr 1b - pobierz

Załącznik nr 1c - pobierz

Załącznik nr 1d - pobierz

Załącznik nr 1e - pobierz

Załącznik nr 1f - pobierz

Załącznik nr 1g - pobierz

Załącznik nr 1h - pobierz

Załącznik nr 1i - pobierz

Załącznik nr 2a - pobierz

Załącznik nr 2b - pobierz

Załącznik nr 2c - pobierz

Załącznik nr 2d - pobierz

Załącznik nr 2e - pobierz

Załącznik nr 2f - pobierz

Załącznik nr 2g - pobierz

Załącznik nr 2h - pobierz

Załącznik nr 2i - pobierz

Załącznik nr 3 - pobierz

Załącznik nr 4 - pobierz

Załącznik nr 5 - pobierz

Załącznik nr 6 - pobierz

 

 

Ogłoszenie

Dyrektora Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1
 w Kielcach ul. Jagiellońska 90
 z dnia 19.12.2016 r.

 

 

     Dyrektor ZSP nr 1 w Kielcach informuje, że przekaże nieodpłatnie pralnicę bębnową parową M 50 B1 protokół przekazania  ZSP nr 1 - 55/661/02/12

 z 2002 roku

 

            Jednostki zainteresowane pozyskaniem pralnicy bębnowej zobowiązane są złożyć wniosek zgodnie z § 3ust. załącznika do Zarządzenia  nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z  dnia 14.12.2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 maja 2014 roku.

Wnioski, które będą spełniać wymogi formalne rozpatrywane będą w ciągu 60 dni od daty wpływu.

 

 

 

                                                                                  Dyrektor

                                                                            Ryszard Mańko

                                                                                 

                                                                                                 

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie Dyrektora ZSP nr 1 w Kielcach

z dnia 13 grudnia 2016r.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach nr 1 w Kielcach informuje, że ma na zbyciu samochody marki nysa 522 rok. prod. 1993  i mercedes 100MB rok. prod. 1996.

Wszelkich informacji dotyczących warunków zakupu pojazdów   udziela przedstawiciel szkoły pod nr 41 36 76 182 do 20 grudnia 2016r.

 

           Ryszard Mańko

Dyrektor ZSP nr 1 w Kielcach

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie  o wyborze oferty

 1. Zamawiający:

                   

                      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

                      25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 90

 1. (41) 3676183, fax. (41) 3676932

 

 1. Dotyczy: zawiadomienie o wyniku postępowania oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu

                     prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do   

                     Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 25-734 Kielce

 1. Jagiellońska 90.

                    

 1. Tryb przetargu: nieograniczony, który odbył się w dniu 16.11.2016 r. o godz. 11:00

 

 1. Liczba złożonych ofert: 24

 

Nr koperty/oferty

Nazwa wykonawcy

Nr zadania

Kryterium I

- cena

Kryterium II - czas

1/1

REN Sp. z o.o. ul. Tartaczna 3 26-600 Radom

7

18540,84

24h

2/2

ALEX- POL Alojzy Szczerba

 1. Akacjowa 5

42- 256 Olsztyn

7

17347,45

1h

3/3

AKWEN II Wojciech Kamiński

Oddział Kielce ul. Górna 2

7

14 258,67

1h

3/4

8

11 831,00

1h

4/5

PPHU G. Boszczyk

Ubojnia Drobiu, Bilcza  ul. Bukowa 2

4

20 479,50

2h

5/6

Zakład Produkcyjno- Handlowy, Ubojnia Drobiu Stanisław Stępień

26-26-065 Piekoszów ul. Wolności 43

3

110 271,40

2h

5/7

4

22 439,00

2h

6/8

P.W.MAT Marzena Tkaczuk

Ul. Zgodna 4B 27-200 Starachowice

1

43 036, 51

1h

7/9

Firma Handlowa Starmlecz, Adam Tkaczuk

Ul. Zgodna 4B 27-200 Starachowice

5

75 326,20

1h

8/10

Sprzedaż Hurtowa

 i Detaliczna Sylwia Mazurczak  Niestachów 200 26-021 Daleszyce

9

69368,50

1h

9/11

ALMAX - Dystrybucja

 Sp z o. o. Panieńszczyzna
 21-002 Jastków

1

45 226,67

1h

9/12

2

10 560,00

1h

10/13

PPUH PINGWINEK, J Świercz, A. Świercz Sp.J.
 25-320 Kielce, ul. Domaszowska 94

7

13 783.92

1h

11/14

PPHU Korrekt G. Jedliński Wytwórnia Wędlin

Zgórsko 17

26-052 Nowiny

3

100 041,50

1h

11/15

4

24 885,50

1h

12/16

PW Rafał Dąbrowski

 25-416 Kielce ul. Zbożowa 21

2

7920,00

1h

13/17

Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie

Zbigniew Gawroński

28-100 Busko- Zdrój, Mikułowice 3

2

6600,00

1h

14/18

Ferma Niosek Gawrońska

Agnieszka Gawrońska

28-100 Busko- Zdrój, Mikułowice 3

 

2

6930,00

1h

15/19

ZPC Złoty Kłos

W. Binkowska, D Binkowska S.J.

25-113 Kielce oś Barwinek 28

6

23 539,00

2h

16/20

PH" Irpol”

Ireneusz Szustak

Bobrza 27

26-085 Miedziana Góra

9

77 849,70

1h

17/21

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "DAWI" Dariusz Stawski, Wiesław Winkiera

Ul. Romualda 4b 25-320 Kielce

2

7260,00

1h

18/22

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Piekarnia Giemza, Rafał Giemza

 1. Kochanowskiego 18

26-065 Piekoszów

6

28 214,50

1h

19/23

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Prima" Bąk Sp. J.

Ul. Głowackiego 27

39-300 Mielec

7

18 900,30

1h

19/24

8

11 378,30

 

 

1h

 

 1. Oferty odrzucone:

 

 1. Oferty dodatkowe:

 

 1. Ocena punktowa ofert (cena – 90% i czas wymiany art. nie spełniających wymagań – 10%):

 

Zadanie nr 1

 • oferta najkorzystniejsza 43 036,51 zł brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna – 45 226,67 zł brutto, czas – do 1h
  Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 6/8: 100 pkt.

Oferta nr 9/11: 95,64pkt.

Zadanie nr 2

 • oferta najkorzystniejsza –   6 600,00 zł brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna –10 560,00 zł brutto, czas – do 1h .

 

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 13/17: 100 pkt.

 

Oferta nr 14/18: 95,71 pkt.

Oferta nr 17/21: 91,82pkt.

Oferta nr 12/16: 85,00 pkt.

Oferta nr 9/12:   66,25 pkt.

Zadanie nr 3

 • oferta najkorzystniejsza –  100 041,50 zł brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna – 110 271,40 zł brutto, czas – do 2h .

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 11/14: 100 pkt.

Oferta nr 5/6: 81,65 pkt.

Zadanie nr 4

 • oferta najkorzystniejsza –  20 479,50 zł brutto, czas – do 2h .
 • oferta najmniej korzystna –24 885,50 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 4/5 : 90 pkt.

Oferta nr 11/15: 84,06 pkt.

Oferta nr 5/7: 82,14 pkt.

Zadanie nr 5

 • oferta najkorzystniejsza –  75326,20 brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna –75326,20 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 7/9: 100 pkt.

Zadanie nr 6
a) oferta najkorzystniejsza  – 23 539,00 brutto, czas – do 2h .

 b) oferta najmniej korzystna –28 214,50 zł brutto, czas – do 1h
Ocena punktowa ofert:
Oferta nr 15/19: 90 pkt.
 Oferta nr 18/22: 85,09 pkt.

Zadanie nr 7

 • oferta najkorzystniejsza –  13783,92 zł brutto, czas – do 1h .
 • oferta najmniej korzystna – 18 900,30 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 10/13: 100 pkt.

Oferta nr 3/3: 97,00 pkt.

Oferta nr 2/2: 81,51 pkt.

Oferta nr 19/23: 75,64 pkt.

Oferta nr 1/1: 66,90 pkt.

Zadanie nr 8

 • oferta najkorzystniejsza –  11 378,30 zł brutto, czas – do 1h
 • oferta najmniej korzystna – 11 831,00 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 19/24: 100 pkt.

Oferta nr 3/4: 96,55 pkt.

Zadanie nr 9

 • oferta najkorzystniejsza –  69 368,50 zł brutto, czas – do 1h
 • oferta najmniej korzystna – 77 849,70 zł brutto, czas – do 1h

Ocena punktowa ofert:

Oferta nr 8/10: 100 pkt.

Oferta nr 16/20 90,02 pkt.

 

 1. Wybrane oferty:

 

Zadanie nr 1

Wybrano ofertę nr 6/8,  43 036,51 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące trzydzieści sześć  51/00

Firma P.W. "MAT" Marzena Tkaczuk, ul Zgodna 4b, 27-200 Starachowice

 

Zadanie nr 2

Wybrano ofertę nr 13/17,  6 600 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: sześć tysięcy sześćset 00/100

Firma: Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie, Zbigniew Gawroński,
28-100 Busko Zdrój, Mikułowice 3

 

Zadanie nr 3

Wybrano ofertę nr 11/14, 100 041, 50 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych:  sto tysięcy czterdzieści jeden złotych 50/100

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe KORREKT Grzegorz Jedliński Wytwórnia Wędlin, Zgórsko 17, 26-052 Nowiny

 

Zadanie nr 4

Wybrano ofertę nr 4/5, 20 479,50 zł brutto, czas – do 2h

Słownie złotych: dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 50/100

Firma:  PPHU Grzegorz Boszczyk, Ubojnia Drobiu, Bilcza ul. Bukowa 2

 

Zadanie nr 5

Wybrano ofertę nr 7/9, 75 326,20 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy 20/100

Firma: FH Starmlecz, A. Tkaczuk, ul. Zgodna 4B, 27-200 Starachowice

 

Zadanie nr 6.

Wybrano ofertę nr 15/19, 23 539,00 zł brutto, czas – do 2h

Słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć 00/100

Firma: ZPC "ZŁOTY KŁOS" Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska SP. J. 25-113 Kielce, Os. Barwinek 28

 

Zadanie nr 7

Wybrano ofertę nr 10/13, 13 783,92 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy siedem 92/100

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PINGWINEK" Jerzy Świercz, Anna Świercz, Sp.j.
 25-320 Kielce, ul. Domaszowska 94

 

Zadanie nr 8

Wybrano ofertę nr 19/24, 11 378,30 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych:  jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 30/100

Firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PRIMA” Bąk, Sp. j, ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec

 

Zadanie nr 9

Wybrano ofertę nr 8/10, 69 368,50 zł brutto, czas – do 1h

Słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 50/100

Firma:  Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak, Niestachów 200,
26-021 Daleszyce

 

Przedstawicieli firm, których oferty wybrano w drodze przetargu nieograniczonego prosimy o stawienie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, w dniach 29-30 listopada 2016r. od godz. 10.00 do 14.00, w celu podpisania stosownej umowy.

 

 

  Dyrektor Szkoły

mgr Ryszard Mańko