Joomla Free Template by FatCow Hosting

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 307518 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Szczegóły w załączniku - pobierz

 

 

 

 
 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 307518 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 367 61 83, faks 41 367 69 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsp1-kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach. Szczegółowe wykazy produktów stanowiących przedmiot zamówienia określają formularze cenowe dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych z podziałem na następujące części/zadania: Zadanie 1: Artykuły ogólnospożywcze /zał. 4a/ Zadanie 2: Jajka /zał. 4b/ Zadanie 3: Mięso, wędliny /zał. 4c/ Zadanie 4: Drób i podroby /zał. 4d/ Zadanie 5: Nabiał /zał. 4e/ Zadanie 6: Pieczywo i artykuły piekarnicze / zał. 4f/ Zadanie 7: Mrożonki /zał. 4g/ Zadanie 8: Ryby i przetwory rybne /zał. 4h/ Zadanie 9: Warzywa i owoce /zał. 4i/.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający może wystąpić o udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości niniejszego zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.10.00-8, 15.20.00.00-0, 15.80.00.00-6, 15.33.00.00-0, 15.10.00.00-9, 01.13.12.00-6, 01.24.20.00-5, 15.11.20.00-6, 15.50.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Szybkość wymiany artykułów spożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zsp1-kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, pok. 2 Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2015 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, pok. 2 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wykaz dokumentów do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik 1.

Załącznik 2.

Załącznik 3.

Załącznik 4.

Załącznik 5.

 

 

 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 254073 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 359526 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 367 61 83, faks 41 367 69 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przedmiotów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach. Szczegółowe wykazy produktów stanowiących przedmiot zamówienia określają formularze cenowe dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych z podziałem na następujące części /zadania: zad.1. artykuły ogólnospożywcze (zał. 4a) zad. 2. jajka (zał. 4b), zad. 3. mięso i wędliny (zał. 4c), zad. 4. drób i podroby (zał. 4d), zad. 5. nabiał (zał. 4e), zad. 6. pieczywo i artykuły piekarnicze (zał 4f), zad. 7. mrożonki (zał. 4g), zad. 8. ryby i przetwory rybne (zał. 4h), zad. 9. warzywa i owoce (zał. 4i), zad. 10. owoce cytrusowe, warzywa, susz (zał. zał.4j)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.10.00-8, 15.20.00.00-0, 15.80.00.00-6, 15.33.00.00-0, 15.10.00.00-9, 01.13.12.00-6, 01.24.20.00-5, 15.11.20.00-6, 15.50.00.00-3, 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Artykuły ogólnospożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALMAX - Dystrybucja Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52375,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49356,92

 • Oferta z najniższą ceną: 49356,92 / Oferta z najwyższą ceną: 54553,86

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Jaja

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DAWI Dariusz Stawski, Wiesław Winkiera, ul. Romualda 4b, 25-322 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7161,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7161,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9240,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Mięso, wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe KOREKT Grzegorz Jedliński, Zgórsko 17, 26-052 Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103214,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 107970,21

 • Oferta z najniższą ceną: 99945,63 / Oferta z najwyższą ceną: 107970,21

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Drób i podroby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu, Bilcza, ul. Bukowa 2, 26-026 Morawica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21427,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20502,82

 • Oferta z najniższą ceną: 20502,82 / Oferta z najwyższą ceną: 28077,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Nabiał

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FH STARMLECZ A. Tkaczuk, ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58503,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 58972,38

 • Oferta z najniższą ceną: 58972,38 / Oferta z najwyższą ceną: 65898,88

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Pieczywo i artykuły piekarnicze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Młyn MALINIE Dziewit Sp. z o.o., Malinie 375 a, 39-331 Chorzelów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34044,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23935,62

 • Oferta z najniższą ceną: 23935,62 / Oferta z najwyższą ceną: 26633,21

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKWEN II Wojciech Kamiński o/Kielce, ul. Ciurllionisa 4, 05-270 Marki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13575,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13705,71

 • Oferta z najniższą ceną: 13705,71 / Oferta z najwyższą ceną: 14901,27

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Ryby i przetwory rybna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKWEN II Wojciech Kamiński o/Kielce, ul. Ciurllionisa 4, 05-270 Marki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10006,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10901,50

 • Oferta z najniższą ceną: 10901,50 / Oferta z najwyższą ceną: 10901,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe IRPOL Ireneusz Szustak, Bobrza 27, 26-085 Miedziana Góra, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22489,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19204,95

 • Oferta z najniższą ceną: 19204,95 / Oferta z najwyższą ceną: 20752,93

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Owoce cytrusowe, warzywa, susz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe IRPOL Ireneusz Szustak, Bobrza 27, 26-085 Miedziana Góra, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26688,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25236,33

 • Oferta z najniższą ceną: 25236,33 / Oferta z najwyższą ceną: 27816,44

 • Waluta: PLN.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „ Dostawę żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach.

 

Numer ogłoszenia: 359526 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014

 

I - Zadane pytania:

 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwo postępowania prosimy o odpowiedź na następujące pytania do SIWZ:

 

 1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji 21  zgodzi się na poprawienie stawki podatku Vat na prawidłową to jest  8 % ?
 2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji 51  zgodzi się na poprawienie stawki podatku Vat na prawidłową to jest 23 % ?
 3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji  66 zgodzi się na poprawienie stawki podatku Vat na prawidłową to jest  8 % ?
 4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji  88 zgodzi się na poprawienie stawki podatku Vat na prawidłową to jest  5 % ?
 5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji  130 zgodzi się na poprawienie stawki podatku Vat na prawidłową to jest 8 % ?
 6. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji  132 zgodzi się na poprawienie stawki podatku Vat na prawidłową to jest 5 % ?
 7. Jaką gramaturę produktu w pozycji 57 (Kminek) wykonawca ma wycenić  ?

 

Odpowiedzi:

Ad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. prosimy o wpisanie prawidłowej  stawki VAT- takiej jaką płci Wykonawca.

Ad. 7. W zadaniu 1 załączniku 4a do siwz w pozycji 57 – Kminek prosimy o wycenienie 20g

 

II - Zadane pytania:

 

 1. Czy Zamawiający w zadaniu nr1 w pozycji 67 zweryfikuje podaną jednostkę miary ponieważ majonez częściej podawany jest w ml, a na rynku częściej spotykany jest majonez o podanych parametrach w opakowaniu 500ml a nie 500g?

 

Odpowiedzi:

Ad 1. Prosimy o zamianę jednostki w zadaniu nr 1 załączniku 4a do siwz w pozycji 67 z  500g na 500ml.

 

III – Zadane pytania:

 

 1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji 68 zweryfikuje podaną jednostkę miary

ponieważ majonez częściej podawany jest w ml, a na rynku częściej spotykany jest

majonez o podanych parametrach w opakowaniu 700 ml a nie 700g ?

 1. Czy w związku z ewentualną zmianą jednostki miary z kilograma na litr w poz. 67 i 68  zamawiający podtrzymuje łączne zapotrzebowanie w kilogramach czy też zmieni na litr?

 

Odpowiedzi:

Ad 1. Prosimy o zamianę jednostki w zadaniu nr 1 w załączniku 4a do siwz w poz. 68 z  700g na 700ml.

Ad 2. W związku z zamianą jednostki w zadaniu nr 1 w załączniku 4a do siwz w poz. 67 i 68 z „g” na „ml” prosimy o zamianę jednostki w tych samych pozycjach w kolumnie jednostka miary  z „Kg” na „L”

Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach

Kielce: Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 359526 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 367 61 83, faks 41 367 69 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsp1-kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach. Szczegółowe wykazy produktów stanowiących przedmiot zamówienia określają formularze cenowe dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWS). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na następujące części/zadania: Zadanie 1: Artykuły ogólnospożywcze /zał. 4a/ Zadanie 2: Jajka /zał. 4b/ Zadanie 3: Mięso, wędliny /zał. 4c/ Zadanie 4: Drób i podroby /zał. 4d/ Zadanie 5: Nabiał /zał. 4e/ Zadanie 6: Pieczywo i artykuły piekarnicze / zał. 4f/ Zadanie 7: Mrożonki /zał. 4g/ Zadanie 8: Ryby i przetwory rybne /zał. 4h/ Zadanie 9: Warzywa i owoce /zał. 4i/ Zadanie 10: Owoce cytrusowe, warzywa, susz /zał. 4j/.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający może wystąpić o udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości niniejszego zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.10.00-8, 15.20.00.00-0, 15.80.00.00-6, 15.33.00.00-0, 15.10.00.00-9, 01.13.12.00-6, 01.24.20.00-5, 15.11.20.00-6, 15.50.00.00-3, 15.81.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zsp1-kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach ul. Jagiellońska 90 25-734 Kielce (pok. 2 - sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2014 godzina 09:30, miejsce: pok. 2 - sekretariat Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach ul. Jagiellońska 90 25-734 Kielce.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wykaz dokumentów do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik 1.

Załącznik 2.

Załącznik 3.

Załącznik 4.

Załącznik 5.