Joomla Free Template by FatCow Hosting

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów ogólnospożywczych” do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach.

Numer ogłoszenia: 24654-2016; data zamieszczenia: 04.02.2016

 

Zadane pytania:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 46 , produktu o pojemności 300ml , gdyż nie istnieje produkt o gramaturze 300g?

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 55 i 56 majonez, produktu o pojemności odpowiednio 500ml i 700ml zgodnego z pojemnością?

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę gramatury w pozycji 80, ponieważ oferowany produkt istnieje w pojemności 250ml?

4. Prosimy o sprecyzowanie jednostki miary dla pozycji 122 przez Zamawiającego.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę ogórków konserwowych pozycja 82 o gramaturze 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę papryki konserwowej pozycja 92 o gramaturze 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pieczarki marynowanej pozycja 96 o gramaturze 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

 

Odpowiedzi:

Ad 1

W pozycji 46 formularza cenowego produkt powinien mieć pojemność 300 ml

Ad 2

W pozycji 55 formularza cenowego produkt powinien mieć pojemność 500 ml. Prosimy również o zamianę jednostki miary z „Kg” na „L”

W pozycji 56 formularza cenowego produkt powinien mieć pojemność 700 ml. Prosimy również o zamianę jednostki miary z „Kg” na „L”

Ad 3

W pozycji 80 formularza cenowego produkt powinien mieć pojemność 250 ml

Ad 4

W pozycji 122 formularza cenowego jednostką miary powinien być „kg”

Ad 5

W pozycji 82 cena jednostkowa brutto w formularzu cenowym musi być skalkulowana na ogórki konserwowe o gramaturze 900 g . Zamawiający wyraża zgodę na dostawę o gramaturze 840 g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

Ad 6

W pozycji 92 cena jednostkowa brutto w formularzu cenowym musi być skalkulowana na paprykę konserwową o gramaturze 800 g . Zamawiający wyraża zgodę na dostawę o gramaturze 840 g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

Ad 7

W pozycji 96 cena jednostkowa brutto w formularzu cenowym musi być skalkulowana na pieczarki marynowane o gramaturze 800 g . Zamawiający wyraża zgodę na dostawę o gramaturze 840 g po odpowiednim przeliczeniu ceny.

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa artykułów ogólnospożywczych do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 24654 - 2016; data zamieszczenia: 04.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 367 61 83, faks 41 367 69 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsp1-kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów ogólnospożywczych do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach. Szczegółowe wykazy produktów żywnościowych określa formularz cenowy dołączony do SIWZ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający może wystąpić o udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Szybkość wymiany artykułów ogólnospożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zsp1-kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach ul Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, pok. 2 sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach ul Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, pok. 2 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz

Załącznik 1 - Pobierz

Załącznik 2 - Pobierz

Załącznik 3 - Pobierz

Załącznik 4 - Pobierz

Załącznik 5 - Pobierz

 

 

  
 
 

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
o uznaniu zasadności treści przekazanej informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego oraz przystąpieniu do powtórzenia czynności mającej na celu
ponowną ocenę i wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na: Dostawę żywności do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach – zadanie 1:

Artykuły ogólnospożywcze
W dniu 17 grudnia 2015 r. wykonawca ALMAX- DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków poinformował o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego.
Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./ informuję, iż w związku z uznaniem informacji w części za zasadną, unieważniam czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 14 grudnia 2015 r. Jednocześnie przystępuję do powtórzenia czynności mających na celu ponowną ocenę oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

Dyrektor ZSP nr 1
Ryszard Mańko

 
 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 307518 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Szczegóły w załączniku - pobierz

 

 

 

 
 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 307518 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 367 61 83, faks 41 367 69 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsp1-kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach. Szczegółowe wykazy produktów stanowiących przedmiot zamówienia określają formularze cenowe dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych z podziałem na następujące części/zadania: Zadanie 1: Artykuły ogólnospożywcze /zał. 4a/ Zadanie 2: Jajka /zał. 4b/ Zadanie 3: Mięso, wędliny /zał. 4c/ Zadanie 4: Drób i podroby /zał. 4d/ Zadanie 5: Nabiał /zał. 4e/ Zadanie 6: Pieczywo i artykuły piekarnicze / zał. 4f/ Zadanie 7: Mrożonki /zał. 4g/ Zadanie 8: Ryby i przetwory rybne /zał. 4h/ Zadanie 9: Warzywa i owoce /zał. 4i/.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający może wystąpić o udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości niniejszego zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.10.00-8, 15.20.00.00-0, 15.80.00.00-6, 15.33.00.00-0, 15.10.00.00-9, 01.13.12.00-6, 01.24.20.00-5, 15.11.20.00-6, 15.50.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Szybkość wymiany artykułów spożywczych nie spełniających wymagań zamawiającego i/lub uzupełnienie dostawy - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zsp1-kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, pok. 2 Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2015 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, pok. 2 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wykaz dokumentów do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik 1.

Załącznik 2.

Załącznik 3.

Załącznik 4.

Załącznik 5.

 

 

 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 254073 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 359526 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 367 61 83, faks 41 367 69 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przedmiotów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach. Szczegółowe wykazy produktów stanowiących przedmiot zamówienia określają formularze cenowe dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych z podziałem na następujące części /zadania: zad.1. artykuły ogólnospożywcze (zał. 4a) zad. 2. jajka (zał. 4b), zad. 3. mięso i wędliny (zał. 4c), zad. 4. drób i podroby (zał. 4d), zad. 5. nabiał (zał. 4e), zad. 6. pieczywo i artykuły piekarnicze (zał 4f), zad. 7. mrożonki (zał. 4g), zad. 8. ryby i przetwory rybne (zał. 4h), zad. 9. warzywa i owoce (zał. 4i), zad. 10. owoce cytrusowe, warzywa, susz (zał. zał.4j)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.10.00-8, 15.20.00.00-0, 15.80.00.00-6, 15.33.00.00-0, 15.10.00.00-9, 01.13.12.00-6, 01.24.20.00-5, 15.11.20.00-6, 15.50.00.00-3, 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Artykuły ogólnospożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALMAX - Dystrybucja Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52375,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49356,92

 • Oferta z najniższą ceną: 49356,92 / Oferta z najwyższą ceną: 54553,86

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Jaja

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DAWI Dariusz Stawski, Wiesław Winkiera, ul. Romualda 4b, 25-322 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7161,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7161,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9240,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Mięso, wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe KOREKT Grzegorz Jedliński, Zgórsko 17, 26-052 Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103214,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 107970,21

 • Oferta z najniższą ceną: 99945,63 / Oferta z najwyższą ceną: 107970,21

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Drób i podroby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu, Bilcza, ul. Bukowa 2, 26-026 Morawica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21427,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20502,82

 • Oferta z najniższą ceną: 20502,82 / Oferta z najwyższą ceną: 28077,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Nabiał

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FH STARMLECZ A. Tkaczuk, ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58503,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 58972,38

 • Oferta z najniższą ceną: 58972,38 / Oferta z najwyższą ceną: 65898,88

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Pieczywo i artykuły piekarnicze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Młyn MALINIE Dziewit Sp. z o.o., Malinie 375 a, 39-331 Chorzelów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34044,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23935,62

 • Oferta z najniższą ceną: 23935,62 / Oferta z najwyższą ceną: 26633,21

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKWEN II Wojciech Kamiński o/Kielce, ul. Ciurllionisa 4, 05-270 Marki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13575,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13705,71

 • Oferta z najniższą ceną: 13705,71 / Oferta z najwyższą ceną: 14901,27

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Ryby i przetwory rybna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKWEN II Wojciech Kamiński o/Kielce, ul. Ciurllionisa 4, 05-270 Marki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10006,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10901,50

 • Oferta z najniższą ceną: 10901,50 / Oferta z najwyższą ceną: 10901,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe IRPOL Ireneusz Szustak, Bobrza 27, 26-085 Miedziana Góra, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22489,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19204,95

 • Oferta z najniższą ceną: 19204,95 / Oferta z najwyższą ceną: 20752,93

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Owoce cytrusowe, warzywa, susz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe IRPOL Ireneusz Szustak, Bobrza 27, 26-085 Miedziana Góra, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26688,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25236,33

 • Oferta z najniższą ceną: 25236,33 / Oferta z najwyższą ceną: 27816,44

 • Waluta: PLN.