Joomla Free Template by FatCow Hosting

Regulamin rekrutacji do internatu ZSP nr 1 w Kielcach 2017/18

Regulamin rekrutacji

do internatu  ZSP nr 1 w Kielcach

 

Podstawa prawna:

 1. 153 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 2. Statut ZSP Nr 1w Kielcach.

 

 • 1

Wychowanków do Internatu  przyjmuje Dyrektor ZSP nr 1 na prośbę ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych  na podstawie opinii Komisji Rekrutacyjnej.

 • 2
 1. Do internatu przyjmuje się uczniów według następującej kolejności:
 • uczęszczających do ZSP nr 1 w Kielcach,
 • mieszkających w internacie w poprzednim roku szkolnym i uczęszczających do szkół których organem prowadzącym jest Miasto Kielce,
 1. Pozostałych uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce,
 • 3

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2017/18:

 • od 01.06.2017r. do 24.08.2017 r. -postępowanie rekrutacyjne
 • od 1 czerwca do 24 sierpnia do godz. 9.00 -  składanie dokumentów
 • 25 sierpnia o godz. 13.00. – podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych   
  i nieprzyjętych do internatu,
 • od 28-31 sierpnia rekrutacja  uzupełniająca.
 • 4

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Wniosek o przyjęcie do internatu należy złożyć do dyrektora ZSP nr1.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż ilość miejsc, przy przyjęciu do internatu na pierwszym  etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod  uwagę łącznie następujące kryteria:
 • w przypadku  kandydata  niepełnoletniego:
 • uczęszczanie ucznia do szkoły, której organem prowadzącym jest Miasto Kielce – 50 pkt,
 • odległość internatu od miejsca zamieszkania ucznia:
  • do 20 km – 0 pkt,
  • od 21 do 40 – 20 pkt,
  • od 41 wzwyż- 30 pkt,
 • korzystanie z internatu/ bursy przez rodzeństwo ucznia -40 pkt,
 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 100 pkt,
 • niepełnosprawność kandydata – 100 pkt,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną) – 100 pkt,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt,
 • w przypadku kandydata pełnoletniego:

 

 • uczęszczaniu ucznia do szkoły, której organem prowadzącym jest Miasto Kielce – 50 pkt,
 • odległość internatu od miejsca zamieszkania ucznia:
  • do 20 km – 0 pkt,
  • od 21 do 40 – 20 pkt,
  • od 41 wzwyż- 30 pkt,
 • korzystanie z internatu/ bursy przez rodzeństwo ucznia -40 pkt,
 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 100 pkt,
 • niepełnosprawność kandydata – 100 pkt,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata – 100 pkt,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 100 pkt,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata ( oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną) – 100 pkt,
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu internat nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 • 5

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego internat  dysponuje wolnymi miejscami, przy postępowaniu  uzupełniającym  brana jest  pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

 • 6

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje ucznia, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego uczeń został zakwalifikowany i zostały złożone  wymagane dokumenty.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych  

i nieprzyjętych,

 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska uczniów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie        w widocznym miejscu w siedzibie placówki. 

 

 • 7

Procedura odwoławcza.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i  kandydatów  nieprzyjętych  rodzic kandydata  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej   z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu.
 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 2. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 1. Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

 • 8

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty:
 • oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia o uczęszczaniu do szkoły, której organem jest Miasto Kielce,
 • oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia o miejscu zamieszkania ucznia,
 • oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia o korzystaniu z internatu/ bursy przez rodzeństwo ucznia,
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866),
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 1. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 2. Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność   z oryginałem przez rodzica ucznia.
 3. Wnioski o przyjęcie do internatu oraz wzory dokumentów są do pobrania ze strony internetowej www.zsp1-kielce.pl. w sekretariacie szkoły oraz u Kierownika Internatu.

 

 • 9

Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

wniosek_o_przyjecie_ucznia_niepelnoletniego_do_internatu.docx

oswiadczenie_o_wielodzetnosci_ucznia_niepelnoletniego.docx

oswiadczenie_o_korzystaniu_z_internatu_przez_rodzenswto_ucznia_niepelnoletniego.docx

oswiadczenie_o_uczesczaniu_ucznia_do_szkoly_i_miejscu_zamieszkania_ucznia_niepelnoletniego.docx

oswiadczenie_o_samotnym_wych_dziecka_niepelnoletniego.docx

 

wniosek_o_przyjecie_do_internatu_ucznia_pelnoletniego.docx

oswiadczenie_o_wielodzietnosci_ucznia_pelnoletniego.docx

oswiadczenie_o_uczesczaniu_ucznia_do_szkoly_i_miejscu_zamieszkania_ucznia_pelnoletniego.docx

oswiadczenie_o_samotnym_wych_dziecka_przez_ucznia_pełnoletniego.docx

oswiadczenie_o_korzystaniu_z_internatu_przez_rodzenswto_ucznia_pelnoletniego.docx

 

 
 
Odsłony: 2592